021 6624079 FUNTOURS IT izrada i izdavanje sajtova...Ovaj sajt se izdaje.. funtours@sezampro.rs

PYRAMISA SAHL HASHEESH

PYRAMISA SAHL HASHEESH Sadržaj: Od sadržaja hotela gostima su na raspolaganju 2 spoljasna bazena, od kojih se jedan greje, 2 dečja bazena, klub za decu i aqua park, tursko kupatilo, parno kupatilo, djakuzi, saunu i potpuno novo orpemljenu teretenu. Wifi je dostpan gostima u javnim delovima hotela dok se u sobi doplaćuje. Gosti takođe mogu uživati u jednom od 3 a la cart restorana.

Smeštaj: Sve prostrane sobe imaju balkon sa pogledom na baštu, bazen ili more i opremljenu su mini barom, fenom, LCD TV-om, sefom, telefonom, ketlerom. Postoje standardne i premium sobe koje su iste kvadrature, jedina razlika je što su premium sobe kompletno renovirane 2019 godine, osim kupatila koja su ostala ista.

Usluga: All inclusive – služi se po principu švedskog stola ili kao set meni.

Hoteli u Hurgadi

Hotel PYRAMISA SAHL HASHEESH  Hurgada

Hotel spada u kategoriju hotela regije Sahl Hasheesh sa najboljim odnosom cene i kvaliteta, izgrađen je 2007. godine, poslednji put renoviran 2019. Nalazi se na samoj obali Crveno mora, udaljen je 15 km od aerodroma a 26 km od Sakale. Plaža je peščana sa koralnim priobaljem, manji deo je očišćen od korala, suncobrani, ležaljke i peškiri su besplatni.

PROGRAM PUTOVANJA Air Cairo
8 dana/6 noćenja, 11 dana/9 noćenja, 12 dana/10 noćenja, 15 dana/13 noćenja

1.DAN
Sastanak putnika na beogradskom aerodromu “Nikola Tesla” kod šaltera agencije Kontiki u sali za međunarodne odlaske 3 sata pre poletanja aviona. Poletanje aviona za Hurgadu u 06.30 časova (SM 388). O tačnom vremenu poletanja putnici ce biti obavešteni dva dana pred put. Obrok u toku leta. Dolazak u Hurgadu nakon nešto više od tri sata leta. Transfer do izabranog hotela, smeštaj, slobodno vreme, usluga prema programu, noćenje.

2. – 6, 9,10 ili 13. DAN
Usluga prema programu. Slobodni dani uz mogućnost organizovanja brojnih fakultativnih izleta.

7,10, 11 ili 14.DAN
Napuštanje soba prema hotelskim pravilima(do 12h). Putnici koji imaju povratni let ponedeljkom sobe napuštaju tog dana. Slobodno vreme do polaska na aerodrom. Transfer do aerodroma u kasnim večernjim satima.

8.,11.,12. ili 15. DAN
Poletanje aviona za Beograd u 02.00 časa (SM 387). Obrok u avionu. Dolazak u Beograd posle tri i po sata leta (očekivano vreme sletanja aviona 05.30 ili časova).

KRAJ PROGRAMA.

PROGRAM PUTOVANJA Air Serbia
9 dana/7 noćenja i 16 dana/14 noćenja

1. DAN
Sastanak putnika na aerodromu „Nikola Tesla“ kod šaltera agencije Kontiki dva sata pre leta; Predviđeno poletanje aviona za Hurgadu u 18:00h – let JU9180; Dolazak u Hurgadu u 21:25h; Transfer do hotela; Noćenje.

2. – 07. ili 14. DAN
Boravak na bazi izabrane usluge u izabranom hotelu. Slobodno vreme za fakultativne izlete i individualne aktivnosti po želji putnika. Noćenje.

08. ili 15.DAN
Napuštanje soba prema hotelskim pravilima(do 12h). Slobodno vreme do polaska na aerodrom. Transfer do aerodroma; Predviđen polazak aviona za Beograd u 22:25h – let JU9181.

09. ili 16. DAN
Dolazak u Beograd u 01:55h.

KRAJ PROGRAMA.  

Na osnovu člana 68.stav1.tačka 2. a u skladu sa članovima 70 i 71. Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br. 17/2019) direktor KonTiki Travel&Service d.o.o Beograd-Stari Grad, Kolarčeva br.3, dana 26.10. 2020. godine utvrđuje sledeće

OPŠTE USLOVE PUTOVANJA

 1. PREDUGOVORNO OBAVEŠTAVANJE:

Potpisivanjem standardnog ugovora – potvrde – prijave o putovanju (dalje: Ugovor) svojim potpisom  u ime svih putnika iz Ugovora (dalje: Putnik) potvrđuje da su mu uručeni ovi Opšti uslovi putovanja (dalje: Opšti uslovi), potvrda o garanciji putovanja, unapred pripremljen i objavljen Program putovanja ( dalje: Program), da je kao i svi putnici iz ugovora  sa istima upoznat i da ih u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa fakultativnim mogućnostima putnog osiguranja.

Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deo Ugovora između Putnika i KonTiki Travel&Service doo Beograd, kao organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obavezujuće su za obe ugovorne strane, osim odredbi definisanih posebnim pisanim ugovorom ili Programom.

Pre zaključivanja Ugovora, Organizator može u svako doba izmeniti opis svojih usluga u Programu. Putnik i Organizator saglasno konstatuju, da je pre zaključenja Ugovora Putnik o svim eventualnim promenama podataka iz Programa u primerenom roku obavešten pre zaključenja Ugovora.

U slučaju postojanja razlike između prijave Putnika i izmenjenog predloga Organizatora, novi Program se smatra novim predlogom i obavezuje Organizatora narednih 48 časova. Ukoliko Putnik ne obavesti Organizatora u navedenom roku da ne prihvata novoučinjeni Program – ponudu, Ugovor se smatra sporazumno raskinutim.

Organizator putovanja, upoznao je putnika sa nazivom i adresom lica sa kojim je zaključio ugovor o garancijama putovanja, za slučaj insolventnosti.

 1. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR

Putnik dostavlja Prijavu pisanim putem ili na trajnom nosaču zapisa ili  putem e-maila ili faksa. Putnik se za putovanje može prijaviti u sedištu, ograncima, odnosno izdvojenim posebnim prostorima Organizatora, kao i u turističkim agencijama  koje imaju sa Organizatorom zaključen Ugovor o posredovanju (dalje: Posrednik). Kada Posrednik u Programu Organizatora i Ugovoru sa Putnikom ne naznači svoje svojstvo Posrednika, Organizator ne odgovara za izvršenje Programa prema Putniku, već je to obaveza Posrednika.

Prijava Putnika postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem Ugovora na način na koji je Prijava učinjena i uplatom akontacije u visini od 40%  od cene aranžmana, ako drugačije nije ugovoreno.  Ostatak ugovorene cene, ako drugačije nije ugovoreno, plaća se 15 dana pre početka putovanja.

Putnici, prijavljeni na „ Interkontinentalna putovanja”, su dužni da uplate, 50% od  cene aranžmana, 45 dana pre početka putovanja, uplata akontacije za ova putovanja vrši se obročno.

(U „Interkontinetalna putovanja“ spadaju putovanja koja u nazivu Programa putovanja  imaju prefiks Interkontinetalna putovanja ili napomenu da su to Interkontinetalna putovanja).

Prijava putnika za „Interkontinentalna putovanja”, postaje punovažna, uplatom akontacije u visini 15% od cene aranžmana, ako je učinjena odmah po objavi programa putovanja i nastavlja se po fazama, na sledeći način:

– 60 dana, pre otpočinjanja putovanja, Putnik je dužan uplatiti još 20% od vrednosti aranžmana,

– 45 dana, pre otpočinjanja putovanja, Putnik je dužan uplatiti, još 15% vrednosti aranžmana.

Ostatak ugovorene cene, ako drugačije nije ugovoreno, plaća se 30 dana pre početka putovanja.

Ukoliko Putnik u roku ne izvrši uplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazao u skladu sa tačkom 12. Opštih uslova. Svaka uplata akontacije vodi se kao uplata za sve putnike, a ne samo za jednog određenog putnika iz Ugovora.

Zaključenjem Ugovora, Program (prethodno objavljen ili naknadno izmenjen) postaje njegov sastavni deo i ne može se menjati, osim ako ugovorne strane izričito ugovore drugačije ili ako promene nastanu usled više sile. Ukoliko dođe do otkaza ili izmena Ugovora, otkazne odredbe i izmene važe za sve navedene putnike u Ugovoru.

Za blagovremenost uplate merodavan je datum uplate na račun Organizatora ili Posrednika. U slučaju neblagovremene uplate u celosti, avansnog plaćanja ili plaćanja preostalog dela uplate aranžmana, Organizator putovanja može odustati od Ugovora i tražiti nadoknadu u skladu sa tačkom 12. ovih Opštih uslova.

 1. OBAVEZE I PRAVA ORGANIZATORA

Obaveze i prava organizatora pre polaska na putovanje su:

 • da sa putnikom zaključi ugovor o putovanju;
 • da u ugovor osim usluga iz Programa unese posebne zahteve putnika sa kojima se isključivo               

              Organizator saglasio;

 • da putnika upozna sa program putovanja i Opštim uslovima putovanja;
 • da informiše putnika o ponudi putnog osiguranja;
 • da se pre i tokom putovanja, saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti, stara o pravima i interesima putnika.
 • da isplati srazmernu realnu razliku između ugovorene cene i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju, ili nepotpunom izvršenju usluga (u daljem tekstu: sniženje cena) povodom blagovremene i osnovane, pisane reklamacije – prigovora putnika u skladu sa zakonom,  i ovim Opštim uslovama, osim ako su propusti u izvršenju programa putovanja nastali: krivicom putnika ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo ugovorni neposredni pružalac usluga u realizaciji programa putovanja, delovanjem više sile ili nepredviđenih događaja na koje organizator nema uticaja i čije su posledice neizbežne uprkos primeni dužne pažnje, ili nekim drugim događajima koje organizator nije mogao predvideti i prevladati.
 • da pre polaska na put dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije partnera,  a izuzetno i po potrebi, adresu i broj telefona Organizatora za nužnu pomoć Putniku;
 • Organizator ne odgovara za usluge pružene Putniku od strane drugih lica van Programa putovanja;
 • Sve usmene i bilo koje druge vrste informacije, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u Programu, Ugovoru ili Posebnom ugovoru i ovim Opštim uslovima, ne obavezuju Organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.
 1. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA:

Obaveze i prava putnika pre polaska na putovanje su:       

 • da se detaljno upozna, kao i sva lica iz Ugovora, sa Programom i Opštim uslovima, da istakne posebne zahteve koji nisu obuhvaćeni objavljenim Programom;
 • da sam obezbedi fakultativne polise putnog osiguranja, jer  iste ne obezbeđuje i za njih ne odgovara Organizator;
 • da plati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovima i na način predviđen Ugovorom;
 • da Organizatoru blagovremeno dostavi tačne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr. ispunjavaju uslove određene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi);
 • da nadoknadi štetu koju pričini neposrednim pružaocima usluga  ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih Opštih uslova;
 • da blagovremeno odredi drugo lice da umesto njega putuje, Organizatoru naknadi stvarne troškove prouzrokovane zamenom i da solidarno odgovara za neplaćeni deo ugovorene cene;
 • da bez odlaganja, na licu mesta, saopšti opravdani prigovor, po pravilu u pisanoj formi Organizatoru ili licima navedenim u putnoj dokumentaciji;
 • da se pre zaključenja ugovora informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije (www.msp.gov.rs) i na druge načine o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika;
 • da se najkasnije 24 sata, ali ne ranije od 48 sati informiše kod ovlašćenih predstavnika Organizatora o tačnom vremenu polaska i povratka sa putovanja;
 1. CENE I SADRŽAJ USLUGA:

Organizator prodaje turističko putovanje po prodajnoj ceni koja se iskazuje u jedinstvenom iznosu.

Cene putovanja se iskazuju u Programu putovanja u stranoj valuti ili u dinarima.

Ukoliko su cene iskazane u stranoj valuti,  obračun uplata u zemlji se vrši u dinarima prema zvaničnom srednjem kursu dinara na dan uplate.

Cene su formirane na osnovu poslovne politike Organizatora  i ne mogu biti predmet prigovora Putnika.

Usluge izvršene u inostranstvu (koje nisu unapred ugovorene i plaćene) Putnik plaća na licu mesta neposrednom izvršiocu usluge, isključivo u efektivi.

Cena iz Ugovora sadrži sve one troškove koji čine neodvojiv deo neophodan za realizaciju turističkog putovanja i uključuje, unapred pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dve ili više sledećih usluga prosečnog kvaliteta uobičajenog za datu destinaciju i objekte i to: smeštaja, ishrane, prevoza, transfera, redovne usluge predstavnika na destinaciji, pripreme i organizacije  putovanja i koja je iskazana u jedinstvenom iznosu koju putnik plaća (dalje: Standardne usluge).

Cena aranžmana ne uključuje, ako nešto drugo nije posebno ugovoreno (dalje: Poseban ugovor), troškove: aerodromskih  i lučkih taksi, lokalnog turističkog vodiča, predstavnika organizatora, turističkog animatora, fakultativnih programa, korišćenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korišćenja sobnog bara, klima uređaja, rekreativnih, lekarskih, telefonskih i drugih usluga, rezervaciju posebnog sedišta u prevoznom sredstvu, troškove smeštaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, veličina, balkon itd), dodatni obroci i dr. (dalje: Posebne usluge).

Posrednik nije ovlašćen da u ime Organizatora  ugovara posebne usluge koje nisu predviđene Programom.

Avio-takse navedene u programu putovanja predstavljaju važeće takse u momentu objavljivanja programa. Krajnji iznos taksi se po pravilu određuje 48 sati pred let, bez obzira na ranije date informacije o taksama. Organizator putovanja zadržava pravo da taksu naplati prema zaduženju avio kompanije.

Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu, kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u Programu  određeni su od neposrednih pružalaca usluga i iste treba tumačiti restriktivno (npr. za decu do dve godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dete navršava dve godine u odnosu na dan početka putovanja, a ne datum zaključenja ugovora). U slučaju pogrešno navedene starosti putnika Organizator ima pravo da naplati razliku do pune cene putovanja.

U cenu nisu uključeni i Organizator ne može biti odgovoran Putniku za fakultativne i naknadno izvršene usluge, koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno, neposredni pružalac usluga, a nisu bile predviđene Programom ili Posebnim ugovorom, kao i za učešće Putnika na sportskim i drugim slobodnim aktivnostima.

 1. PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ:

Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (od 90 do 45 dana) – Organizator ima pravo na naknadu učinjenih administrativnih troškova.

Organizator može zahtevati povećanje ugovorene cene, pre početka putovanja, ako je nakon zaključenja Ugovora došlo do promene u kursu razmene valute, ili kada je cena izražena u dinarima, do promene u tarifama prevoznika i u drugim zakonom predviđenim slučajevima.

Organizator je dužan da izmene bez odlaganja saopšti putniku, u pisanoj formi,  na način lako dostupan putniku, odnosno na način kako je izvršena rezervacija.

Putnik ima pravo da:

–  zahteva zamenu za sličan Program bez doplate iz ponude Organizatora,

– može putem pisanog otkaza raskinuti Ugovor bez obaveze naknade štete Organizatoru, ako najkasnije u roku od 48h od dostavljanja pisanog obaveštenja o izmeni cene putovanja, to saopšti Organizatoru.  

Ako u naznačenom roku, putnik pisanim putem ne obavesti organizatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cenom, a što može biti i kroz izvršenu uplatu.

Naknadno objavljena sniženja cena Programa (na primer: popust tipa: „last minute”) ne mogu se odnositi na već zaključene Ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakvog prigovora putnika prema Organizatoru.

 1. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA:

Sve usluge navedene u Programu podrazumevaju standardne usluge prosečnog kvaliteta, uobičajene i specifične za određene destinacije, mesta i objekte. U slučaju da putnik želi neke usluge van Programa, o tome mora zaključiti Poseban ugovor.

Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama  ili na web-sajtovima Posrednika i neposrednih pružalaca  usluga (npr. hotela, prevoznika i dr. lica), osim ako Putnika nije izričito uputio na iste. Organizator odgovara samo za opise usluga sadržanih u svojim Programima, odnosno na svom web sajtu, s tim da očigledne štamparske i računske greške daju pravo Organizatoru na osporavanje Ugovora.

Smeštajni objekti i smeštajne jedinice,  prevozna sredstva i dr. usluge opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vreme objavljivanja Programa, različiti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Ishrana, komfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cene aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacije određene po lokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja su Organizatora.

Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom ne podrazumeva celodnevni boravak putnika u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji. Vreme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili izlaska putnika iz smeštajnog objekta uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom koje mogu da utiču na vreme polaska aviona i drugog prevoznog sredsta na koje organizator ne može uticati, te zbog toga za takve slučajeve Organizator ne snosi odgovornost. Prvi i poslednji dan iz Programa su predvidjeni za putovanje  i ne podrazumevaju boravak   u  hotelu   ili  mestu   opredeljenja –  već  samo   označavaju kalendarski  dan   početka   i  završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornost zbog  večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta,  ulaska   u sobu  u  kasnim   večernjim  časovima,  napuštanja  hotela  u ranim jutarnjim časovima i slično.

Za avio aranžmane ugovoreno vreme početka putovanja je sastanak putnika na aerodrom, koji je najmanje 2 časa ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja od strane avio-kompanije. U slučaju pomeranja navedenog vremena poletanja aviona Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak – dolazak, poletanje – sletanje aviona kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima i ako je npr. obezbeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka” van ili u smeštajnom objektu, smatra se da je Ugovor u celosti izvršen.

Za putovanja autobusom, ugovoreno vreme početka putovanja je sastanak putnika na mestu polaska autobusa prvog dana putovanja, po pravilu, 30 minuta pre objavljenog vremena polaska. Ugovorenim vremenom završetka putovanja i usluga organizatora putovanja smatra se vreme dolaska autobusa poslednjeg dana putovanja na mesto polaska ili drugo mesto predvidjeno programom putovanja.

Usluge turističkog vodiča, pratioca, lokalnog vodiča, animatora ili lokalnog predstavnika ne podrazumeva njihovo celodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu – nužnu pomoć Putniku po unapred utvrđenim terminima periodičnog dežurstva objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan                način. Instrukcije i uputstva ovlašćenog predstavnika Organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom,  smeštajem, zakonskih i drugih propisa i dr.) obavezuju putnika, a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu Ugovora i sve eventualne posledice i štetu u takvom slučaju snosi Putnik u celosti.

Promena ili odstupanja  pojedinih usluga, koje nisu prouzrokovane voljom Organizatora su dozvoljene, ukoliko se ne odražavaju negativno na celokupni koncept ugovorenog putovanja. Ukoliko iz navedenih razloga, let ili prevoz treba da bude premešten na drugi aerodrom ili mesto, Organizator snosi sve troškove alternativnog prevoza  najmanje u visini vozne karte 2. klase prevoza.

Kad treće lice stupa na mesto lica koje je rezervisalo određenu turističku uslugu, Organizator ima pravo na naknadu za nastale potrebne troškove promene. Putnik i lice koje stupa na njegovo mesto solidarno odgovaraju za plaćanje ugovorene cene i troškove zamene putnika. Organizator neće prihvatiti zamenu putnika ako promena nije blagovremena, ako postoje posebni zahtevi u odnosu na putovanje ili nije u skladu sa zakonskom ili drugim pravnom regulativom.

Agencija obezbedjuje predstavnika na destinaciji ako je to programom predvidjeno i to od momenta dolaska putnika na aerodrom putne destinacije ili mesta dolaska autobusa. Predstavnici Organizatora u Beogradu nisu u obavezi da prate putnike na aerodrom ako su dokumentaciju za let dobili u za to propisanom roku (avio karte, vaučeri, propratna pisma..) Usluge predstavnika na putnim destinacijama u inostranstvu podrazumevaju da sačeka grupu prilikom dolaska, bude na transferu do hotela, pomogne sa informacijama o mestu boravišta, organizaciji izleta

 1. SMEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ:

8.1. Smeštaj: Ako drugačije nije posebno ugovoreno:

Smeštaj je, po pravilu, obezbeđen u standardnim dvokrevetnim sobama, u hotelima ili smeštajnim objektima čija je kategorija naznačena u svakom Programu. Ukoliko putnik nije izričito pisano ugovorio smeštaj posebnih odlika, prihvatiće bilo koju službeno registrovanu smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu opisanom u Programu, bez obzira na osobenosti putnika, lokaciju i položaj objekta, spratnost, orjentaciju sobe, blizinu buke, parkinga i druge karakteristike.

Smeštaj Putnika u objekat je najranije posle 16,00 h na dan početka korišćenja usluge, a napuštanje objekta najkasnije do 09,00 h na dan završetka korišćenja usluge. Putnik nema pravo na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno svojom krivicom izazvanog povremenog ili prevremenog napuštanja smeštajnog objekta, ni na cenu hotelske usluge, ni na cenu prevoza.

Smeštaj u jednokrevetnoj sobi je na upit i uvek je uz doplatu

Trokrevetne i četvorokrevetne smeštajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) u skladu sa kategorizacijom i propisima domicilne zemlje  su po pravilu na bazi standardne dvokrevetne sobe sa jednim, odnosno dva pomoćna ležaja, koji su po pravilu drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje, čak i u novim hotelima kategorije 4 i 5 zvezdica, nedovoljno su prostrane i uglavnom ne odgovaraju očekivanjima putnika. Na upit i traženje putnika Organizator može da obezbedi smeštaj u trokrevetnim ili četverokrevetnim sobama (ukoliko ih hotel ima na raspolaganju), ali ne može da prihvati bilo kakve reklamacije u vezi sa komforom ovih soba.

Apartmani i hoteli nižih kategorija koriste sistem solarnih bojlera za zagrevanje vode, što podrazumeva nešto nižu temperaturu tople vode, u odnosu na uobičajenu, kao i manji pritisak tople vode u određenim periodima dana ili primenu tople vode samo u odredjenim delovima dana (obično 17-21h).  
Kako su apartmani i hoteli objekti koji se rentiraju, nije za očekivati novu opremu (madrac, posteljinu, frižidere, šporete, tanjire i escajg i sl) već opremu koju je neko već upotrebljavao pre Vas u prethodnim godinama a što se može odraziti na stanje iste usled pohabanosti. Organizator će se potruditi da studija i apartmani imaju ispravnu kuhinjsku popunjenost potebnim servisom (šerpe, tanjiri, escajg..) ali napominje da se opremljenost razlikuje od studija do studija

Usluga bežičnog interneta WIFI ne podrazumeva obavezno i dobar signal u sobama i svim delovima hotela. Moguće je da je signal odgovarajući samo u odredjenim delovima hotela, obično oko recepcije ili baru. Takodje, brzina protoka može biti brža ili sporija u zavisnosti od tehničke opremljenosti. Oznaka WiFi ne podrazumeva BESPLATAN INTERNET nego način korišćenja interneta bežično.Funkcionisanje klima uređaja u smeštajnim objektima različit je po destinacijama i objektima i ne podrazumeva neprekidan rad iste 24 časa.

Organizator ne odgovara Putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane prevoznika, hotelijera i drugih neposrednih pružalaca usluga.

Ukoliko su dve ili više osoba rezervisale zajedno dvokrevetnu ili višekrevetnu sobu ili brodsku kabinu i slično, a nema treće osobe koja zamenjuje jednu od njih, Organizator ima pravo naplate  pune cenu smeštajne jedinice.

Ugovoreni smeštaj Organizator može bez saglasnosti Putnika,  zameniti smeštajem u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mestu smeštaja na svoj teret, a smeštaj u objekte niže kategorije može se izvršiti uz saglasnost Putnika i povraćaj razlike u ceni srazmerno smanjenoj kategoriji smeštajnog objekta.  Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smeštajnom objektu, a naročito na: deponovanja i čuvanja novca, dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane i pića u sobe, poštovanje reda, smeštaja i napuštanja sobe u određeno vreme, broj osoba u sobi i drugo, jer Organizator ne odgovara za štete nastale po tom osnovu.

Hotel ili soba čije je slike putnik video u katalogu ili web sajtu mogu se razlikovati od realne situacije usled renoviranja hotela, starosti fotografije, ugla snimanja, redekoracije hotela.. Organizatora ne obavezuju usmene informacije na prodajnim mestima koje nisu u skladu sa pisanim programom putovanja ili odstupaju od pisanog programa putovanja.  Iz istog razloga, Organizator ne prihvata primedbu putnika da mu je u Agenciji nešto obećano već samo ono što u programu ili Ugovoru piše te će se truditi da isto bude i ispunjeno.

8.2. Ishrana: Ako drugačije nije posebno ugovoreno:

Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cene aranžmana, kategorije objekta, destinacije i lokalnih običaja bez obzira da li je usluživanje po principu samoposluživanje ili posluživanja (menija).

Usluga ALL INCLUSIVE ili ALL INCLUSIVE LIGHT, kao i bilo koja druga, podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima i ne mora biti identična, ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji. Organizator je upoznao putnika sa sadržajem all inclusive usluga u pisanoj formi.

Doručak, ako drugačije nije naznačeno u Programu , podrazumeva kontinentalni doručak.

Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, moguće je da se umesto usluge samoposluživanja uslugu ishrane izvrši posluživanjem.

U smeštajnom objektu su identični uslovi ishrane, bez obzira da li po ugovoru  putuju  deca, starija lica ili lica sa posebnim potrebama. U slučaju da na licu mesta,  Putnik sa neposrednim pružaocem ishrane postigne drugačiji dogovor,  Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za neadekvatno izvršenu usluge ishrane.

8.3. Prevoz:  Ako drugačije nije posebno ugovoreno:

Prevoz i transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusima ili drugim sredstvima prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik, koga angažuje Organizator i primenjuju se propisi, principi i pravila određenih od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja itd.). Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mesto u prevoznom sredstvu.

Organizator ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima  ( autobus ili double decker), kao i druga prevozna sredstva ako to okolnosti uslovljavaju,ukoliko se angažuje mini-bus potrebno je definisati br.sedišta. 

Za vreme vožnje, u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim ukoliko to nije odobreno. Putnik je dužan da svu nastalu štetu svojom nepažnjom u prevoznom sredstvu nadoknadi na licu mesta.

Putnik ima obavezu primerenog ponašanja u prevoznom sredstvu i poštovanje sobraćajnih propisa i pravila o prevozu putnika, a u suprotnom Organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz ili u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva i dalji prevoz do odredišta neće biti obaveza Organizatora. Ukoliko Putnik zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva odustane od putovanja, primenjivaće se skala otkaza iz tačke 12. Opštih uslova.

Putni pravac, pauze, mesta i dužine njihovog trajanja određuje vodič – vozač. Vodič – vozač ima pravo da, zbog nepredvidivih, neizbežnih ili bezbedosnosnih i sličnih okolnosti, promeni red vožnje, itinerer puta, ili redosled obilazaka lokalitata.

Avionske ili posebne prevozne karte važe samo na njima naznačenim datumima i vremenima.

Prevoz Putnika vazdušnim, železničkim, morskim, rečnim ili jezerskim prevoznim sredstvima obavlja se i direktna  je odgovornost ovih prevoznika određena u skladu sa propisima i običajima kojima se regulišu pomenute vrste prevoza i van uticaja i odgovornosti su Organizatora.

Prevoz avionom

Prevoz putnika avionom regulisan je međunarodnim propisima o avionskom saobraćaju, kao i propisima avionskih kompanija koje angažuje organizator putovanja. Za sva putovanja avionom na redovnim linijama podrazumeva se prevoz putnika ekonomskom klasom.

U slučaju pomeranja predviđenog vremena poletanja od strane avio-kompanije, kao i kašnjenja aviona (na jednom ili više redovnih ili čarter – letova tokom putovanja), organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne posledice izazvane kašnjenjem, već se primenjuju važeći propisi i uzanse iz oblasti avio saobraćaja.

Neusklađenost ličnih podataka datih organizatoru putovanja sa podacima u pasošu putnika (kao npr. davanje skraćenih i nepotpunih imena od strane putnika) ima često za posledicu ispisivanje nove avionske karte (uz troškove koje u tom slučaju snosi Putnik) ili čak proglašenje karte neregularnom, pre ili u toku samog putovanja.

Putnik je odgovoran za svoju avionsku i bording kartu od trenutka kada je dobije od vodiča na aerodromu ili službenika agencije u poslovnici.

Putnik u celosti snosi posledice njihovog gubitka ili nestanka tokom putovanja.

 1. PUTNE ISPRAVE, POGRANIČNI, CARINSKI I  ZDRAVSTVENI  PROPISI:

Opšti uslovi putovanja i informacije objavljene u programima putovanja u vezi sa putnim ispravama odnose se isključivo na državljane Republike Srbije.

Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan da upoznaje putnike, državljane drugih država, sa propisima u vezi sa putovanjima (vizni režim, carinski,  zdravstveni propisi i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitne zemlju.

Strani državljani zainteresovani ili prijavljeni za putovanja u organizaciji KonTiki Travel&Service doo Beograd  treba sami da se informišu kod nadležnih diplomatskih predstavništava i da sami blagovremeno obezbede potrebne vize i isprave.

Pasoš

Za putovanje u inostranstvo putnik treba da poseduje važeći pasoš sa rokom važenja od najmanje šest meseci od dana predvidjenog za završetka putovanja. Putnik je lično odgovoran za ispravnost i važenje svog pasoša. Službenici u turističkoj poslovnici (organizatora putovanja ili agencije ovlašćenog posrednika) nisu nadležni, niti ovlašćeni da utvrdjuju važenje i ispravnost pasoša i putnih dokumenata putnika.

Sve posledice gubitka ili kradje pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave snosi putnik.

Vize

Posredstvom Odeljenja za vize organizatora putovanja, moguće je pribaviti vize za zemlje u koje se putuje u organizaciji KonTiki Travel&Service doo Beograd, a potrebna je viza. Naknada za ovu uslugu određena je u skladu sa troškovima posredovanja i pribavljanja vize za svaku pojedinu zemlju.

Putnik je obavezan da u roku predviđenom Programom dostavi tačne podatke i kompletnu dokumentaciju za dobijanje vize predviđene propisima ambasada ili konzularnih predstavništava zemalja u koje se putuje.

Ukoliko Organizator posreduje u pribavljanju vize, a nije dobio potrebnu dokumentaciju u predviđenom roku smatraće se da je Putnik odustao od putovanja.

Organizator ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u traženom roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost pasoša i drugih priloženih dokumenata (ako je to razlog odbijanja zahteva za izdavanje vize od strane diplomatskog predstavništva).

U slučaju da putnik samostalno pribavlja ulazne vize jedne ili više zemalja snosi punu odgovornost za njihovu ispravnost i važenje.

I kada je putnik pribavio vizu (ili vize) posredstvom Odeljenja za vize organizatora putovanja treba da, prilikom preuzimanja pasoša, i sam proveri da li je (su) viza(e) upisana(e) u pasoš kao i njenu (njihovu) ispravnost.

Pogranični, carinski i zdravstveni propisi

Putnik je dužan da u svemu poštuje carinske, devizne i druge propise Republike Srbije, tranzitnih zemalja i onih u kojima boravi.

Devizni ili dinarski iznos novčanih sredstava koje putnik može izneti iz Srbije propisan je Odlukom Narodne banke Srbije o uslovima za lične i fizičke prenose sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostransto.

Za putovanja maloletnih lica u pratnji rođaka, prijatelja ili trećih lica potrebna je izjava o saglasnosti roditelja overena od strane nadležnog organa opštine.

Ukoliko pogranične vlasti neke zemlje, zbog učinjenog carinskog ili drugog prekršaja ili iz drugih razloga ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak Putniku, Organizator ne snosi bilo kakvu odgovornost; u tom slučaju sve posledice i troškove u celosti snosi Putnik.

Za putovanja u vanevropske zemlje Putnik sam treba da proveri potrebu za vakcinacijom i pribavljanjem određenih međunarodnih zdravstvenih dokumenata u Zavodu za zaštitu zdravlja Srbije, ul. dr Subotića 5, Beograd.

U vezi sa svojim zdravstvenim stanjem (hronične bolesti, alergija, invaliditet i slično) Putnik može da ugovori posebne usluge (kao npr. specifičnu ishranu ili poseban smeštaj). Organizator  ne preuzima odgovornost za posledice po tom osnovu ako njegove dopunske obaveze u vezi sa zdravljem putnika nisu precizirane posebnim pisanim ugovorom.

Ukoliko putovanje ne može da se realizuje zbog propusta Putnika u vezi sa putnim ispravama, pograničnim, carinskim ili zdravstvenim propisima, primenjivaće se odredbe tačke 12 ovih Opštih uslova.

Putnik je dužan da isplati naknadu štete koju pričini Organizatoru ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa, kao i ovih Opštih uslova.

 1. PRTLJAG:

Prevoz prtljaga do određene težine, koju određuje avio prevoznik je besplatan. Višak prtljaga Putnik plaća prema važećim cenama prevoznika, naznačenim u programu putovanja. Transport specijalnog prtljaga od aerodroma do hotela i nazad je isključiva obaveza Putnika. Na svim aerodromima se primenjuju posebna bezbedonosna pravila u vezi sa ručnim prtljagom, te preporučujemo za više informacija da se putnik informiše na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu na telefon 011/ 209-4444 ili web sajta: www.beg.aero . Putnik je dužan da prijavi bez odlaganja na licu mesta štete i gubitak prtljaga na letovima nadležnoj aerodromskoj službi za izgubljeni prtljag, jer avio kompanije po pravilu odbijaju naknadu,  ako nije popunjen i predat formular za  prijavu štete.

Kod prevoza autobusom putnik može poneti 2 komada prtljaga, po korisniku sedišta,  i predati ga ovlašćenom licu Organizatora. Deca do dve godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog ovlašćenom licu prevoznika.  odnosno unetom u smeštajni objekat.

Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvaruje direktno kod Organizatora, odnosno posredstvom Organizatora kod pružaoca usluge smeštaja ili osiguranja a prema važećim međunarodnim i domaćim propisima. Prenos prtljaga od mesta parkiranja do smeštajne jedinice je obaveza putnika (prevoz će biti što je moguće bliže smeštajnom objektu). Za nestanak ili oštećenje prtljaga u transportu od parkinga do smeštajnog objekta, kao i za zaboravljene stvari u prevoznom sredstvu Organizator ne snosi odgovornost.

Osim kod namere i grube nepažnje Organizator nema nikakvu odgovornost za skupocene predmete, koji se obično ne nose sa sobom, izuzev kada je izričito preuzeo predmete na čuvanje. Zato se Putniku ne  preporučuje, da na putovanje nosi vredne predmete, a u suprotnom da iste preda uredno na čuvanje ili da ih nose sa sobom.

Dužnost putnika je da vidljivo označi svoj prtljag sa ličnim podacima, i da lične dokumenta,  stvari i vrednosti ne ostavlja u parkiranom prevoznom sredstvu, jer Organizator ne odgovara za njihov nestanak. Preporučuje se da se dokumeta, zlato, vredne stvari, tehnički instrumenti i medikamenti nose isključivo u ručnom prtljagu.

Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenja ili nestanak prtljaga u toku puta predstavniku Organizatora ili neposrednom izvršioca usluge. 

 1. PROMENA PROGRAMA PUTOVANJA I OTKAZ UGOVORA OD STRANE ORGANIZATORA: 

       11.1.Pre početka putovanja:

Organizator može vršiti izmenu programa putovanja samo ako su izmene prouzrokovane vanrednim okolnostima koje organizator putovanja nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti. Troškove koji su nastali usled izmene programa snosi organizator, a smanjenje troškova ide u korist putnika. Zamena ugovorenog smeštaja može se vršiti samo upotrebom objekta iste kategorije, ili na teret organizatora, upotrebom objekta više kategorije i u ugovorenom mestu smeštaja.Ako su u programu putovanja izvršene bitne izmene bez opravdanih razloga, organizator putovanja mora u celosti vratiti ono što je primio od putnika koji je zbog toga odustao od putovanja. (čl.879 ZOO).

Organizator je dužan da Putnika obavesti o svakoj bitnoj promeni Programa na način na koji je zaključen Ugovor, najkasnije u roku od 5 dana pre početka putovanja, a Putnik ima rok od 48 časova od dana prijema obaveštenja o promeni odgovoriti Organizatoru da li prihvata istu. Prihvat nove ponude može se izvršiti i kroz izvršenu uplatu novougovorene cene. U slučaju prihvata nove ponude, Putnik ima pravo na srazmerno sniženje cene u slučaju da je nova ponuda niža od prvobitno ugovorene, odnosno ima obavezu uplatiti razliku u ceni između prvobitne i nove ponude, ukolika je ponuda viša od prvobitno ugovorene. Ukoliko ne prihvati nijednu alternativu ponuđenu od strane Organizatora, Putnik ima pravo na povraćaj ukupno uplaćene cene.

Organizator ima pravo raskinuti Ugovor u slučaju:

– nedovoljnog broja prijavljenih putnika, pod uslovom da je Putnika o tome obavestio najkasnije 5 dana pre početka turističkog putovanja i

– zbog nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, a koje bi da su postojale u vreme objavljivanja Programa bile opravdan razlog Organizatoru da Program ne objavljuje i Ugovor ne zaključuje, uz obavezu da Putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza.

Ukoliko u Programu putovanja nije navedeno, da bi se putovanje realizovalo, najmanji broj prijavljenih putnika treba da bude:

–   za putovanje autobusom 30 putnika,

–   za putovanje na redovnim avio linijama u Evropi 20 putnika,

–   za putovanje na interkontinentalnim avio linijama 15 putnika,

–  za putovanje na posebno ugovorenim avio-čarter linijama, vozovima, hidrogliserima i dr.najmanje 80% popunjenosti kapaciteta po svakom prevoznom sredstvu.

U slučaju prihvatanja novog ugovora Putnik se odriče bilo kakvih potraživanja prema Organizatoru po osnovu prvobitno zaključenog Ugovora.

     11.2. Za vreme putovanja: Organizator za vreme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji način obavestiti Putnika, zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo promene maršute putovanja i neophodne izmene Programa ukoliko se promene uslovi za putovanje (promenjen red letenja,  prinudno sletanje,  kvar prevoznog sredstva, gužva na granicama ili u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu, bezbedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile) bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade Putniku. U navedenim slučajevima Organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmene Programa.

Ukoliko  Putnik ometa sprovođenje putovanja usled grubog i nedoličnog ponašanja, bez obzira na izrečenu opomenu Organizator  može zahtevati naknadu pričinjenih eventualnih troškova.

U slučaju nastupanja vanrednih okolnosti za vreme putovanja koje se unapred nisu mogle predvideti, a koji se mogu podvesti pod višu silu (terorističkih napada, vanrednog stanja, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl.), obe ugovorne strane imaju pravo raskinuti Ugovor, pri čemu Organizator ima pravo na stvarne odnosno učinjene troškove i obavezu plaćanja polovine prevoznih troškova povratka Putnika. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost ako Putnik odbije ponuđeni povratak obezbeđenim prevoznim sredstvom,

 1. OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA

– STANDARDNI USLOVI OTKAZA:

12.1. Pre početka putovanja: Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora na način kako je zaključen Ugovor. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno, po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja, ako Programom nije drugačije određeno i to:

 Ukoliko putnik blagovremeno otkaže putovanje  do 45 dana pre početka  putovanja Organizator ima pravo da zadrži učinjene administrativne troškove  (Zakon o zaštiti potrošaca Član 99, stav 1 i 2),

–   10 % ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana pre početka putovanja,
–   20 % ako se otkaže od 29 do 20 dana pre početka putovanja ,
–   40 % ako se otkaže od 19 do 15 dana pre početka putovanja,
–   80 % ako se otkaže od 14 do 10 dana pre početka putovanja,
–   90 % ako se otkaže od 9 do 6 dana pre početka putovanja,
–  100 % ako se otkaže od 5 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.

Izuzetno od napred navedenog, primenivaće se sledaća skala otkaza i to:

a.kod brodskih krstarenja

–   Ukoliko putnik blagovremeno otkaže putovanje do 60 dana pre otpočinjanja putovanja, Organizator ima pravo da zadrži  učinjene administrativne troškove,    

–   10% ako se putovanje otkaže od 59 do 46 dana pre početka putovanja,

–   25% ako se putovanje otkaže od 45 do 31 dan pre početka putovanja,

–   50% ako se putovanje otkaže od 30 do 16  dana pre početka putovanja,

–   75% ako se putovanje otkaže od 15 do 6 dana pre početka putovanja,

–   100% ako se putovanje otkaže  5 dana pre početka putovanja, ili ako se putnik blagovremeno ne prijavi za ukrcavanje u luci (tri sata pre isplovljavanja broda), prekine već započeto krstarenje i ako se prilikom ukrcavanja na avion ili brod utvrdi da Putnik nema važeći ili ispravan pasoš ili vizu.

b. za rekreativni odmor za predškolski uzrast, nastava u prirodi,  đačke i studenske ekskurzije ako se otkazuje kompletan ugovor:

–   Ukoliko putnik blagovremeno otkaže putovanje do 120 dana pre otpočinjanja putovanja, Organizator ima pravo da zadrži  učinjene administrativne troškove,

–   20 % ako se otkaže od 119 do 90 dana pre početka putovanja ,
–   50 % ako se otkaže 0d 89 do 60 dana pre početka putovanja,
–   80 % ako se otkaže od 59 do 45 dana pre početka putovanja,

–   100 % ako se otkaže od 44 do pre početka ili u toku putovanja.

c. za putovanja iz ponude “ Interkontinentalna putovanja“(To su putovanja koja u nazivu Programa putovanja  imaju prefiks Interkontinetalna putovanja ili napomenu da su to Interkontinetalna putovanja) :

 Ukoliko putnik blagovremeno otkaže putovanje do 60 dana pre opočetka putovanja, Organizator ima pravo da zadrži učinjene administrativne troškova,  

–   15% ako se putovanje otkaže od 59 do 45 dana pre početka putovanja,

–   40% ako se putovanje otkaže od 45 do 35 dana pre početka putovanja,

–   60% ako se putovanje otkaže od 34 do 30 dana pre početka putovanja,

–   70% ako se putovanje otkaže od 29 do 20 dana pre početka putovanja,

–   90% ako se putovanje otkaže od 19 do 15 dana pre početka putovanja,

–   100% ako se putovanje otkaže od 14 do 0 dana pre početka putovanja.

Promena ugovorenog  mesta, datuma putovanja, prevoznog sredstva, smeštajnog objekta, smeštajne jedinice, nedobijanje vize, neplaćanje ugovorene cene i sl., smatra se odustajanjem putnika od putovanja.

Putnik je u obavezi Organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove (troškove prevoza, smeštaja, organizacije putovanja i sl.), ukoliko je do otkaza došlo zbog:

–   iznenadne bolesti putnika, bračnog druga, deteta, roditelja,  brata ili  sestre putnika, usvojenika i

    usvojioca, 

–   smrti  putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i  usvojioca,

–   poziva za vojnu vežbu putnika ili

–   elementarne nepogode ili vanrednog stanja zvanično proglašenih od nadležnog organa zemlje  

    putovanja.

Za navedene slučajeve Putnik je obavezan dostaviti Organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene sprečenosti za rad (potvrdu izabranog lekara iz oblasti opšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove kojom se izričito potvrđuje iznenadna bolest i nemogućnost putovanja), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu vežbu.

Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja Putnika slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa domicilne ili zemlje putovanja.

Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovlašćenog lekara utvrđeno iznenadno i neočekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane posle zaključenja ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahteva lečenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak – korišćenje ugovorenog putovanja. 

Organizator, u slučaju da Putnik obezbedi odgovarajuću zamenu ili pak zamenu izvrši sam Organizator, dužan je putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova.

AVIO KARTA na čarater programima ili na redovnim linijama je STVARNO PRIČINJEN TROŠAK. Podleže naplati svih 100% troškova bez obzira na razlog otkaza i način kupovine, da li je kupljena kroz cenu aranžmana ili samo avio prevoz.
Takodje, stvarno učinjeni trošak predstavljaju  troškovi fiksnog zakupa smeštaja, karte avio-autobuskog-brodskog prevoznika ili druge karte, administrativne troškove organizatora, kupljene ulaznice ili uplaćene druge vrste usluga koje se ne mogu refundirati.. itd.

Novac se može vratiti isključivo lično Putniku ili licu koje je izvršilo uplatu u ime Putnika, na način uplate koji je i sam koristio (gotovinom ili na račun).

U slučaju odustanka od putovanja koje je pokriveno polisom osiguranja, putnik svoje pravo ostvaruje direktno od osiguravača.

Kod odustanka od Ugovora, putniku se ne vraća iznos plaćen Organizatoru za posredovanju u dobijanju viza, kao i plaćenih zakonskih i drugih obaveza.

 

  PREMIJUM USLOVI OTKAZA:

Premijum uslovi putovanja,  su u ponudi samo za programe putovanja u kojima  je naznačeno da postoji mogućnost uplate PREMIJUM USLOVA PUTOVANJA.

Naknada za ugovaranje Premijum uslova putovanja iznosi 3% vrednosti aranžmana koju putnik može uplatiti odmah po rezervaciji putovanja ili najkasnije u roku od 7 dana od  dana zaključenja Ugovora.

Premijum uslovi putovanja obezbeđuju privilegovane uslove rezervacije putovanja i mogućnost jednostranog raskida putovanja, po premijum uslovima otkaza.

Prijava Putnika postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem Ugovora i uplatom akontacije u visini od 10%  od cene aranžmana.  Ostatak obavezne akontacije do 40% ugovorene cene, obavezan je uplatiti u roku od 60 dana, računajući od dana  zaključenja Ugovora. Putnik je obavezan ukupan iznos cene aranžmana izmiriti najkasnije  15 dana pre početka putovanja.

Prekoračenjem ovog roka za uplatu Putnik  gubi mogućnost ugovaranja Premijum uslova otkaza i na rezervaciju se primenjuju uslovi i rokovi koji se odnose na standardne uslove otkaza putovanja definisanih u Opštim uslovima putovanja.

Putnik koji ugovori Premijum uslove putovanja, ima pravo jednostranog  otkaza putovanja, podnošenjem pismenog otkaza Organizatoru do 10 dana pre dana planiranog početka putovanja, bez obaveze navođenja razloga za otkazivanje putovanja.

U tom slučaju, Organizator će Putniku izvršiti povrat celokupno uplaćenog novčanog iznosa, osim iznosa u visini  3% vrednosti ugovorenog aranžmana, koji je uplaćen po osnovu Premijum uslova putovanja.

Ako se putovanje otkaže 9 do 0 dana pre početka putovanja ili neposredno na polasku ili u toku putovanja, naknada za otkaz putovanja iznosi  100% ukupne cene aranžmana.

12.2. Nakon otpočinjanja putovanja: Ukoliko zbog otkaza putovanja Putnik svojom krivicom ne iskoristi neke od ugovorenih usluga, Organizator će pokušati da od davaoca  usluga dobije naknadu na ime neiskorišćenih usluga. Ukoliko mu davalac usluga ne vrati novac, Putnik nema pravo na povraćaj odgovarajućeg dela cene neiskorišćenog putovanja. Ukoliko je u pitanju beznačajna usluga ili vrednost, Organizator se oslobađa ove obaveze.

Ako se krivicom Organizatora ne obavlja znatan deo usluga koji su utvrđeni Ugovorom, Organizator  je dužan da sprovede određene preventivne mere kako bi se moglo nastaviti putovanje ili  da ponudi Putniku druge odgovarajuće usluge do okončanja turističkog putovanja bez dodatnih troškova za Putnika, sve u skladu sa tačkom 14 ovih Opštih uslova,  ne dirajući ostala zakonska prava Putnika.

13. OSIGURANJE, DEPOZIT I GARANCIJA PUTOVANJA:

U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije regulisano Zakonom i to osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da je informisan i upućen na obezbeđenje paketa putnog osiguranja.

Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator KonTiki Traval& Service ima depozit u visini od 10.000,00  evra  i garanciju putovanja za kategoriju licence A40 u visini od 400.000,00 evra, br. IN-0000004 osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd, MB:06936253,  kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište.

Garancija  putovanja GLOBOS OSIGURANJA a.d.o. po Polisi  broj IN-0000004, od 26.10.2020. godine, ugovorena je sa trajanjem osiguranja od 01.10.2020. godine, do 01.10.2021. godine,  aktivira se bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja, kod GLOBOS OSIGURANJA, na telefon +381 11 20 20 444,  pisanim putem ili telegramom  na adresu Bulevar Mihajla Pupina br.165d ili na mail: office@globos.rs.

Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da su mu uručeni program putovanja, opšti uslovi putovanja i potvrda o garancijama putovanja i da iste u celosti prihvata.

 1. POMOĆ, PRIGOVOR, TUŽBA I REŠAVANJE SPOROVA

Organizator putovanja je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu podnošenja reklamacije i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena.

Organizator putovanja je dužаn dа vodi evidenciju primljenih reklamacija, i dа je čuvа nаjmаnje dve godine, od dаnа podnošenjа reklamacije putnika.

Putnik je obavezan da, bez odlaganja i na licu mesta opravdani prigovor, saopšti lokalnom predstavniku Organizatora, a u hitnim slučajevima, ako ovaj nije trenutno dostupan, neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), ili  ako ta lica nisu navedena u putnim dokumentima direktno Organizatoru. 

Za pomoć, hitne i druge slučajeve, kao i reklamacije Putnik može kontaktirati Organizatora preko tel. broj +381112098000, faksa  +381113247191,  radnim danima od 09h do 20h, a subotom od 10h do 15h po srednjeevropskom vremenu ili preko e-maila: info@kontiki.rs  Za hitne i slične postupke potrebno je da Putnik navede broj ugovora,  mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr. preko kojih se  može kontaktirati.

Putnik je u obavezi da dobronamerno sarađuje i strpljivo sačeka da se opravdana reklamacija na licu mesta otkloni u primerenom roku (24-48h) u zavisnosti od prirode reklamacije (npr. kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše očišćen apartman i dr. nedostaci) i prihvati ponuđeno rešenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.

Ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mesta, Putnik sa predstavnikom organizatora, o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primerka koju obe strane sačinjavaju i potpisuju. Putnik zadržava jedan primerak ove potvrde.

Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mesta, Putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom činjenica da je nastavio korišćenje adekavtnog alternativnog rešenja smatra se da je Program u celosti izvršen.

Lokalni predstavnici nemaju pravo da priznaju bilo kakve zahteve za naknadu, već isključivo Organizator.

Putnik ne može da zahteva srazmerno sniženje cene, raskid Ugovora i naknadu štete, ako nesavesno i na propisani način propusti da na licu mesta, bez odlaganja i blagovremeno obavesti Organizatora o nedostacima – na odstupanje između pruženih i ugovorenih usluga.

Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, Putnik je obavezan u roku od petnaest dana od dana završetka putovanja, odnosno u roku od trideset dana od dana utvrđivanja nedostataka, isključivo Organizatoru, dostavi osnovan i dokumentovan prigovor  (pisani prigovor na licu mesta, račune o plaćenim troškovima, zahtev po vrstama neizvršenih usluga činjenično konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob, svedoke  i druge dokaze) i zahtevati povraćaj razlike u ceni između ugovorenih i neizvršenih odnosno delimično izvršenih usluga. Svaki putnik potpisnik ugovora u svoje ime i u ime lica iz ugovora ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, prigovor podnosi pojedinačno, jer organizator neće razmatrati grupne prigovore.

Poželjno je da reklamaciju  Putnik dostavi u pisanoj formi na adresu sedišta, Organizatora KonTiki Travel&Service doo Beograd, ul. Kolarčeva  br. 3, kao i u bilo kojoj poslovnici organizatora putovanja, preko posrednika ili na e-mail adresu: info@kontiki.rs 

Putnik može dа izjаvi reklamaciju i usmeno nа prodаjnom mestu gde je zaključio Ugovor o putovanju, odnosno drugom mestu koje je određeno zа prijem reklamacije,  elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, uz dostаvu dokumentacije iz koje se vidi osnovanost reklamacije

Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane prigovore po učinjenoj reklamaciji Putnika, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mesta. i dа Putniku izdа pisаnu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno, sаopšti broj pod kojim je zаveden njegova reklamacija  u evidenciji primljenih prigovora.

Organizator je dužan da dostavi putniku odgovor u pisanoj formi u roku od osam dana, od dana prijema uredne, blagovremene reklamacije. Organizator se slobodno i argumentovano izjašnjava o reklamaciji, ukoliko je reklamacija osnovana, Organizator je dužan isplati razliku u ceni, u roku od 15 dana od dana postignutog obostranog  dogovora.  Organizator putovanja može produžiti ovaj rok uz saglasnost Putnika i to evidentirati u knjigu reklamacija.

Ukoliko prigovor nije kompletan i isti treba urediti, organizator će dostaviti putniku odgovor da istu u ostavljenom roku uredi pod pretnjom propuštanja.
Organizator će u skladu sa dobrim poslovnim običajima u zakonskom roku odgovoriti putniku i po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.

Sniženje cene  po reklamaciji putnika može dostići samo iznos reklamiranog, a neizvršenog dela usluge, ne može obuhvatiti već iskorisćene usluge, niti dostići iznos celokupne ugovorene cene. Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanom i blagovremenom prigovoru, srazmerna je stepenu neizvršene, odnosno delimično izvršene usluge. Ukoliko Putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sniženja cene, ili koji drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa predlogom organizatora za mirno rešenje spora, te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja prema Organizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji sa klauzulom o konačnom razrešenju međusobnih spornih odnosa. Smatraće se da je povraćaj razlike u ceni putniku izvršen i postignut dogovor sa putnikom u skladu sa zakonom, ovim Opštim uslovima i opštim uslovima YUTE, kada je Organizator putniku ponudio realnu razliku u ceni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cenovnikom neposrednog pružaoca usluga koji je važio na dan zaključenja ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim dokazima, te da je organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima.

Organizator ne snosi odgovornost za propuste, odnosno za štetu nanetu Putniku od strane neposrednih pružaoca usluga, koji odgovaraju saglasno propisima koji se na njih odnose, ako se ponašao kao pažljiv Organizator pri izboru lica koja su  te usluge izvršila.

Svaki zahtev Putnika za iniciranje postupka pred drugim licima pre isteka roka za rešavanje prigovora smatraće se preuranjenim kao i obaveštavanje javnih glasila i medija povredom Ugovora. 

   15. PROGRAM PUTOVANJA PO ZAHTEVU PUTNIKA I POJEDINAČNE USLUGE:

15.1. Program putovanja po zahtevu Putnika: Individualno putovanje (dalje:Program po  zahtevu) Putnika jeste kombinacija dve ili više usluga, koji se ne nalazi u ponudi Organizatora, odnosno koji Organizator nije prethodno objavio, već ga je sačinio po zahtevu Putnika.

Na Program po  zahtevu analogno se primenjuju odredbe prethodnih tačaka ovih Opštih uslova, ako ovom tačkom nije drugačije regulisano.

Ukoliko je po zahtevu Putnika kombinovano i ugovoreno više pojedinačnih usluga iz ponude Organizatora (npr. let i kružna tura itd.), naknada se obračunava po cenama svake pojedinačne usluge i na kraju se sabira.

Putnik ima pravo da odustane od Ugovora, o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu zahtevanog putovanja, ako Programom nije drugačije određeno i to:

–  ako se putovanje otkaže do 60 dana pre početka putovanja, blagovremeni otkaz, nadoknađuju se samo učinjeni administrativni troškovi.

–  15 % ako se putovanje otkaže od 59 do 30 dana pre početka putovanja,
–  20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja ,
–  40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,
–  80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,
–  90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,
–  100 % ako se otkaže 5 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.

15.2. Pojedinačne usluge i  „Rezervacije na upit“:

Ukoliko Putnik rezerviše ili ugovori samo jednu uslugu, Organizator nastupa samo kao posrednik tuđe  usluge (dalje: Posrednik usluge).

Za individualne i »rezervacije na upit« Putnik polaže na ime troškova rezervacije depozit koji ne može biti manji od 50 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara na dan uplate. Tačan iznos, biće utvrđen prilikom svake  rezervacije i saopšten Putniku, u fazi predugovornog obaveštavanja, a uslovi u vezi sa istim biće uneti u Ugovor o putovanju.

Ukoliko rezervacija bude prihvaćena od strane Putnika, depozit se uračunava u cenu usluge. Ako Putnik ne prihvati ponuđenu ili potvrđenu rezervaciju, a koja je u celosti u skladu sa zahtevima putnika, iznos depozita zadržava Organizator u celosti.

U slučaju da »rezervacija na upit« ne bude potvrdjena putniku od strane Organizatora u dogovorenom roku,  depozit se u celosti vraća Putniku.

Organizator, osim zbog svoje grube nepažnje i nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna i telesna oštećenja kod individualnih turističkih usluga po zahtevu putnika, za koje je on samo posrednik između Putnika i neposrednih pružaoca usluga (npr. pojedinačna usluga smeštaja, prevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car  i dr.). Dobijanjem dokaza o ugovorenoj pojedinačnoj usluzi  stupaju na snagu ugovorni odnosi isključivo između Putnika i svakog pojedinačnog pružaoca usluge.

Kod pojedinačnih turističkih usluga,   primenuje se sledeća skala otkaza, ako drugačije nije ugovoreno, za pojedinačne usluge po zahtevu putnika:

 1. za hotelski  smeštaj:

– ako se putovanje otkaže do 60 dana pre početka putovanja, blagovremeni otkaz, nadoknađuju se samo učinjeni administrativni troškovi.

–   od 59 dana do 31 dana pre početka putovanja 25%
–   od 30 do 24 dana pre početka putovanja 40%
–   od 23 do 17 dana pre početka putovanja 50%
–   od 16 do 10 dana pre početka putovanja 80%

–   od 9 do 6 dana pre početka putovanja 90%
–   od 5 dana do  i nakon početka korišćenja 100%  cene smeštaja

b. za zakup  apartmana po jedinici:
– ako se putovanje otkaže do 70 dana pre početka putovanja, blagovremeni otkaz, nadoknađuju se samo učinjeni administrativni troškovi.

–   od 69 do 46 dana pre početka putovanja 25%
–   od 45 dana do 36 dana  pre početka putovanja 50%
–   od 35 dana do 16 dana pre početka putovanja  80% i

–   do 15 dana do i nakon početka korišćenja 100%  cene zakupa,

c. ostale individualne usluge:Rezervisane pojedine usluge kao na primer ulaznice za koncerte, operu, pozorište, balove, karte / markice za prevoz (npr metro, voz, autobus), karte za trajekt, skipas, razgledanja, ulaznice za muzeje, ulaznice za sportske događaje i dr.,  prilikom eventualnog otkaza Putniku se obračunavaju troškovi u visini cene ugovorene svake pojedinačne usluge, koji mogu biti i u iznosu do 100% cene pojedinačne  usluge.

U slučajevima ugovaranja više pojedinačnih usluga, naknada za storno se sabira, po uslovima izvršioca usluga.

d. redovni  linijski  letovi, interkontinentalni letovi  i  domaći letovi do željene destinacije:

Za iste važe uslovi avio kompanije u zavisnosti od leta i tarife koje ste odabrali i koji će vam biti saopšteni pre izvršene rezervacije.

Usluge, za koje su određeni posebni storno uslovi, biće  saopšteni Putniku,  prilikom rezervacije i  uneti u Ugovor o putovanju.

Kod ugovorene pojedinačne usluge prevoza u slučaju blagovremenog storniranja treba vratiti već primljene karte za linijske letove, železničke karte ili tikete za trajekte, jer se u suprotnom moraju zaračunati pune cene.

U slučaju da je Putnik za odmor rezervisao stan, Organizator upozorava na mogućnost da mu zakupodavac pri predaji stana za odmor može tražiti odgovarajuću kauciju za sporedne trošove i eventualno nastalu štetu.

    16.ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA:

Putnik je upoznat da je organizator usaglasio svoje poslovanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i  saglasan je da Lični podaci Putnika i saputnika sa potvrde-ugovora o putovanju kao što su: JMBG, broj putne isprave, broj telefona, E mail adresa, poštanska adresa stanovanja… koje Putnik daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora putovanja i mogu se koristiti na način i pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti podataka ličnosti. Putnik je saglasan da lične podatke Organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog Programa putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima. 

     17. OBAVEZNOST PRIMENE:

Organizator može Programom ili Posebnim uslovima putovanja predvideti drugačije odredbe u odnosu na ove Opšte uslove, zbog posebnih uslova i pravila neposrednim pružaoci usluga, kao i za putovanja sa posebnim sadržajima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma – đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) i koji čine sastavni deo takvih Ugovora.

Neefikasnost pojedinih odredbi Ugovora nema za posledicu neefikasnost čitavog Ugovora o putovanju, što važi i za ove Opšte uslove. 
Putnik i Organizator saglasno ugovaraju nadležnost Arbitražnog suda YUTA-e, Beograd, Kondina 14  za rešavanje međusobnih sporova, uz primenu ovih Opštih uslova, kao i Opštih uslova putovanja YUTE i propisa Republike Srbije.

Ugovaranjem nadležnosti Arbitražnog suda YUTA, ne uskraćuju se prаvа putnika  dа pokrene određeni postupаk ili dа upotrebi određeno prаvno sredstvo zа zаštitu svojih prаvа,  na način predviđen propisima R. Srbije.

Ovi Opšti uslovi će se primenjivati od 01.10.2020. godine, kad prestaju da važe Opšti uslovi putovanja, od 01.01.2020. godine.  

KonTiki Travel&Service doo